آژانس تبلیغاتی پرمون طرح، تازنده و سرزنده
تهران، ونک
021-88623092

آگهی تلویزیونی دسرهای دومینو