آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"
تهران، ونک
021-88623092

آگهی تلویزیونی دسرهای دومینو

مشتری:
شرکت دو مینو
صنعت:
غذایی
فعالیت انجام شده:
تیزر تبلیغاتی
دپارتمان:
تولید تیزر تبلیغاتی