• مطالعه بازار

  • جایگاه فعلی - کجا هستید؟

  • موقعیت کالا و خدمات

  • تنظیم اهداف (جایگاه مطلوب آینده - کجا می‌خواهید باشید؟)

  • تفکر مخاطبان

  • پیام

  • پاسخ گروه هدف

  • برنامه‌ریزی و بودجه

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .