آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"

ما که هستیم

پرمون طرح یک آژانس تبلیغاتی ۳۶۰ درجه است که بیش از دو دهه است در این حوزه فعالیت دارد. ما همیشه به این اصل پایبندیم، که همراه و همپای مشتریانمان باشیم و خود را شریک آنها می‌دانیم. یعنی در عرصه‌ی کاری به گونه‌ای عمل می‌کنیم که مسیر رشد مشتریانمان را بسازیم و خود نیز در کنار آنها رشد کنیم. نگاه ما به همکاری با مشتریان فقط انجام و به ثمر نشاندن یک پروژه نیست، بلکه یک همراهی طوالنی مدت در مسیر ارتباطات است، که منجر به موفقیت هر دویمان و رقم زدن اتفاقات بزرگی شود.

parmoon Recruitment
پرمون 2

وعده‌ی برند

آژانس تبلیغاتی ۳۶۰ پرمون طرح برای شرکت‌هایی که همواره در پی اضافه کردن دستاوردهای جدید به کسب‌و کارشان هستند، خود را متعھد به ھمراھی آنان در مسیر رشد کسب‌و‌کارشان و رسیدن به نتیجه‌ای برد برد می‌داند، چرا که در تجربه‌ی بیست‌ساله‌ پرمون طرح، رشد و توسعه‌ی خود را در گروی رشد مشتریان یافته‌ است.

Toyota
Hamrah Aval
Domino
Iran Card
Saderat Bank
LG

برخی از همراهیمون با برندها

لذت همکاری، همراهی و رسیدن

ما از کاری که انجام می‌دهیم لذت می‌بریم. برای ما، کارمان، انگیزه و مشوقمان برای تلاش کردن است. فلسفه‌ی ما در کار اینست که یک کار موفق از همکاری همه‌جانبه با مشتری و با مشارکت او در فرایند کاری شکل می‌گیرد. ما همچون یک دوست، همواره همراه و پشتیبان مشتریانمان هستیم و هرگز آن‌ها را تنها نمی‌گذاریم و از همراهی آنان لذت می‌بریم. ما در کنار مشتریانمان مسیر را به سوی موفقیت می‌سازیم و در کنار یکدیگر رسیدن به نتیجه را جشن می‌گیریم. در تمام این مسیر از همکاری، همراهی و رسیدن به نتیجه در کنار مشتریانمان لذت می‌بریم و انرژی می‌گیریم.