آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"

موشن گرافیک معین کارت پارسیان

مشتری:
بانک پارسیان
صنعت:
بورس، بانک و بیمه
فعالیت انجام شده:
تولید موشن گرافیک
دپارتمان:
تولید تیزر تبلیغاتی