آیا یک آژانس تبلیغاتی خریدار رسانه آژانسی دیگر است؟

در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت بله یک آژانس تبلیغاتی می‌تواند در حوزه‌ی رسانه، خریدار خدمات یک آژانس دیگر باشد. آژانس‌های تبلیغاتی با توجه نوع فعالیتشان در حوزه‌ی رسانه به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:  آژانس‌هایی که خود صاحب رسانه هستند، آژانس‌هایی که در حوزه‌ی خرید رسانه فعالیت می‌کنند اما خودشان صاحب رسانه نیستند و آژانس‌هایی که بیشتر به صورت تخصصی در برنامه‌ریزی رسانه فعالیت می‌کنند، نه صاحب رسانه هستند و نه در حوزه‌ی خرید رسانه فعالیت می‌کنند. بنابراین آژانس‌هایی که خود صاحب رسانه نیستند می‌توانند رسانه‌های مورد نظرشان را از آژانس‌های صاحب رسانه خریداری کنند.

۱۱ آبان ۱۳۹۹