آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"
تهران، ونک
021-88623092

کمپین همه بر پا

مشتری:
سازمان نوسازی مدارس
حوزه:
نوسازی مدارس
فعالیت انجام شده:
طراحی، تیزر
دپارتمان:
طراحی و استراتژی ارتباطات